Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kinh nghiệm tác nghiệp báo chí ở Mỹ

Nhiều bạn/anh/chị quan tâm đến việc tác nghiệp báo chí ở Mỹ vào thời gian bầu cử với cao điểm dịch và bạo động, mình xin giữ lời hứa viết bài chia sẻ về kinh nghiệm tác nghiệm báo chí ở Mỹ trong thời gian qua.