Design a site like this with WordPress.com
Get started

[THẾ GIỚI] KINH NGHIỆM DU HỌC

Lời nói đầu:  Một số bạn hỏi mình là nền giáo dục Anh và Mỹ có gì khác nhau, tiếng Anh giọng Anh và tiếng Anh giọng Mỹ khác nhau như thế nào, cùng là các khu vực phát triển nhưng liệu cuộc sống ở Mỹ và châu Âu có giống nhau… thì mình cũngContinue reading “[THẾ GIỚI] KINH NGHIỆM DU HỌC”